Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen door CC Webdesign, hierna te noemen: “CC Webdesign”, de opdrachtnemer ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34226915, gevestigd te (1964 LZ) Heemskerk aan de Commandeurslaan 40, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging per e-mail verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 1. Definities

  • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.
  • DTP: Desk Top Publishing, omvat het ontwerpen van logo’s, opmaak van drukwerk, zoals briefpapier, envelop, visitekaartje, enz.
  • Onderhoud van een website: het door CC Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst en afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever of het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie CC Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten op basis van onderhavige voorwaarden.
  • Werkzaamheden: CC Webdesign is een grafisch ontwerpbureau. Zij ontwerpt websites, webshops, banners, logo’s en alle soorten drukwerk. Tevens adviseert zij in en realiseert internetmarketing, alle diensten van Google en sociale media.
  • Partijen: de samenwerking en overeenkomst tussen CC Webdesign en de opdrachtgever.
  • Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid

  • Op alle offertes, overeenkomsten en diensten met CC Webdesign zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met CC Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeftgenomen van deze algemene voorwaarden van CC Webdesign en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
  • Afwijken van de algemene voorwaarden of bepaalde onderdelen is alleen dan mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CC Webdesign opgenomen wordt.
  • De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn tijdens de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst niet van toepassing, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
  • Indien de diensten van derden tijdens de opdracht worden ingeschakeld, dan gelden de algemene voorwaarden van de externe partij.
  • Indien er een situatie ontstaat die niet in deze algemene voorwaarden staat vermeld, dan wordt dit in goed onderling overleg geregeld.
  • Indien er onduidelijkheden zijn of ontstaan over de onderhavige algemene voorwaarden, dan dient opdrachtgever dit duidelijk kenbaar te maken aan CC Webdesign. CC Webdesign zal met opdrachtgever een gesprek aangaan. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan is de opdrachtgever vrij om advies van een advocaat of juridisch bureau in te schakelen.
  • Indien één of meerdere bepalingen door de Nederlandse rechter ongeldig worden verklaard, geldt dat niet de gehele algemene voorwaarden ongeldig zijn.
 3. Acceptatie

  • Alle offertes en prijsopgaven door CC Webdesign zijn geheel vrijblijvend.
  • Offertes en prijsopgave door CC Webdesign blijven één maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CC Webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  • Eventueel meerwerk of extra kosten die niet van te voren waren voorzien, worden aangekondigd per e-mail en gefactureerd op basis van het alsdan geldende uurtarief, exclusief BTW.
  • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CC Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht CC Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Geaccepteerde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
  • De opdrachtgever erkent onderling emailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.
  • CC Webdesign is niet gebonden aan offertes waarin verschrijvingen staan vermeld, die redelijkerwijs door de opdrachtgever te begrijpen zijn. Typefouten zijn voorbehouden.
  • Mocht door situaties van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, de offerte niet geaccepteerd kunnen worden, dan wordt er meteen contact opgenomen met de opdrachtgever om dit te melden.
  • CC Webdesign behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Uitvoering van de overeenkomst

  • CC Webdesign zal de overeenkomst naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CC Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • Bij het uitvoeren van de opdracht en met inschakeling van derden is CC Webdesign gehouden aan voorschriften, technologie, etc. van de derde partij(en).
  • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie, bescheiden, afbeeldingen, etc., waarvan CC Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CC Webdesign zijn verstrekt, heeft CC Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op basis van het alsdan geldende uurtarief, exclusief BTW, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Alle gegevens, materialen, informatie, bescheiden, afbeeldingen, etc. dienen vrij te zijn van auteursrechten. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan CC Webdesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CC Webdesign de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien door CC Webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • Opdrachtgever vrijwaart CC Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Duur en beëindiging overeenkomst

  • Het ontwerpen van een nieuwe website of DTP werkzaamheden verricht door CC Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
  • De overeenkomst eindigt als het product is opgeleverd, goedgekeurd is door de opdrachtgever en de eind factuur is voldaan.
  • CC Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CC Webdesign gesloten overeenkomsten inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  • CC Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  • Mocht een opdracht ten behoeve van webdesign of DTP, na ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging per e-mail en na minimaal 2 uur aan werkzaamheden te hebben verricht, om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is CC Webdesign gerechtigd 50 % van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.
 6. Levering en levertijd

  • CC Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  • Bij het ontwerpen van een nieuwe website of DTP maakt CC Webdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan CC Webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het gedane ontwerp, gaat CC Webdesign er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp en is CC Webdesign gerechtigd te factureren.
  • Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat CC Webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
  • Mocht CC Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan CC Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CC Webdesign een termijn van minimaal 21 dagen wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
  • De door CC Webdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, email, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt. In opdracht en volgens schriftelijke- of mondelinge overeenkomst kan CC Webdesign de website op de daarvoor bestemde server plaatsen. CC Webdesign kan voor eventuele schade aan de server niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Overmacht

  • CC Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CC Webdesign als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of andere onvoorzienbare omstandigheden die niet de schuld van CC Webdesign zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CC Webdesign komen.
  • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CC Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
  • De opdrachtgever gunt CC Webdesign een periode van overmacht gedurende 1 maand. CC Webdesign is gedurende deze periode niet schadeplichtig.
  • Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en CC Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
  • Eventuele reeds geleverde prestaties door CC Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 8. Prijzen

  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  • Meerwerk of bijkomende kosten, die niet in de offerte zijn vermeld, worden apart gefactureerd.
  • Wijzigingen in de tarieven worden door CC Webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekend gemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 9. Betaling

  • Vanaf het moment dat de offerte voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en CC Webdesign is de opdrachtgever betalingsplichtig.
  • CC Webdesign is gerechtigd om na ondertekening van de offerte – na minimaal een maand werkzaamheden aan de website of DTP werkzaamheden te hebben verricht – een voorschot te faktureren van 25 % van de geoffreerde prijs. De voorschot factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening factuur – te worden voldaan.
  • De opdrachtgever dient binnen 14 dagen – na datum factuur – de eind factuur van CC Webdesign te voldoen.
  • Indien de voorschot factuur niet tijdig wordt voldaan, behoudt CC Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder ingebrekestelling door CC Webdesign in gebreke. Wanneer er binnen twee weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd aan CC Webdesign over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de termijn van twee weken.
  • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door CC Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke handelsrente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Over de buitengerechtelijke incassokosten wordt ook de wettelijke handelsrente geheven.
  • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering CC Webdesign hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet.
  • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens CC Webdesign heeft voldaan.
  • Bij betaling van de factuur gaat opdrachtgever akkoord met het geleverde werk en wordt de website of DTP ontwerpen als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan dewebsite niet meer kosteloos uitgevoerd.
  • Facturen kunnen zowel per post als per e-mail verzonden worden. Indien de factuur per e-mail wordt verzonden en CC Webdesign geen foutmelding ontvangt, wordt er door CC Webdesign van uitgegaan dat de factuur goed is ontvangen.
 10. Copyright

  • Al het door CC Webdesign vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CC Webdesign worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waar het oorspronkelijk voor gemaakt is.
  • Het eigendom van de door CC Webdesign verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij CC Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
  • In het laatste geval kan CC Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CC Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  • CC Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  • Indien de intellectuele eigendomsrechten worden overgedraagd aan opdrachtgever en de opdrachtgever wil het geleverde wijzigen, dan dient de opdrachtgever voordien contact op te nemen met CC Webdesign om toestemming te vragen.
  • Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht, dient opdrachtgever een schadevergoeding te voldoen aan CC Webdesign. De hoogte van de schadevergoeding zal nader worden bepaald.
 11. Aansprakelijkheid

  • Voor zover CC Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CC Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan CC Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CC Webdesign of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met CC Webdesign.
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CC Webdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot hetfactuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CC Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. CC Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.
  • CC Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  • De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CC Webdesign wordt niet geacht deze te beperken of er op toete zien, noch kan CC Webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
  • CC Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de aan haar toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten, etc.
  • CC Webdesign is alleen aansprakelijk voor directe schade, zoals de kosten die nodig waren om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
  • CC Webdesign is niet aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals: gemiste besparingen,reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen, etc.
  • CC Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten, aangezien CC Webdesign er van uitgaat dat de informatie, gegevens, bescheiden, documenten aangeleverd worden door de opdrachtgever. CC Webdesign typt de informatie niet over, maar werkt zoveel mogelijk met kopiëren/plakken.
  • Elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, vervalt na 1 jaar.
 12. Klachten

  • Indien opdrachtgever een klacht heeft, dan dient hij/zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan CC Webdesign kenbaar te maken.
  • Klachten moeten binnen 2 weken na oplevering van het product kenbaar worden gemaakt.
  • CC Webdesign zal na bestudering van de klacht contact opnemen met de opdrachtgever en een afspraak maken om de klacht in een persoonlijk gesprek op te lossen. Mocht dit niet positief verlopen, dan zal de bevoegde Nederlandse rechter hierover een beslissing moeten nemen. Is CC Webdesign van oordeel dat de klacht gegrond is, dan zal zij of wel het factuurbedrag aanpassen, of wel de opdracht (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren, totdat de opdrachtgever tevreden is.
 13. Toepasselijk recht

  • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  • Indien een procedure wordt gestart, zal deze plaatsvinden bij de Rechtbank te Haarlem of indien nodig Amsterdam.